Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal STRADA ȘTEFAN HOLBAN, NR. 38A, SECTOR 1
Comentarii
Mihai Dragomir 2019-10-28 14:18:55
Subsemnatul DRAGOMIR MIHAI – GABRIEL, ȋn calitate de proprietar al imobilului situat teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, situat in București, strada Ștefan Holban nr.38, sectorul 1, ȋn suprafață de 1.186 mp, ȋn legătura cu intenția de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL PRIVIND STR. STEFAN HOLBAN NR.38A, sector 1, Bucuresti, doresc să va comunic pe aceasta cale următoarele:
I. ETAPA DE CONSULTARE A POPULAȚIEI, astfel cum este reglementată de art. 57 și urm. din Legea nr.350/ 2001 și Metodologia din 30 decembrie 2010, A FOST VICIATĂ:
In conformitate cu Metodologia din 2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, in sarcina initiatorului privat si a autoritatii publice exista o serie de obligatii cu privire la parcurgerea procedurii de informare si consultare a publicului:
Art. 37
Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:
a)autorităţile administraţiei publice locale informează publicul prin cel puţin următoarele activităţi:
1.publică pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmit observaţii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunţului, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;
2.identifică şi notifică proprietarii ale căror proprietăţi vor fi direct afectate de propunerile PUZ;
3.pune la dispoziţia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;
4.afişează anunţul la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;
5.investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;
b)autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului au următoarele obligaţii:
1.informează publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;
2.informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea.

Subsemnatii nu am fost niciodata notificati de catre initiat cu privire la intentia sa de a elabora o documentatie PUZ in proximitatea proprietatii noastre, si nici nu au fost afisate in zona, la loc vizibil, anunturi cu privire la intentia sa si continutul documentatiei.
Reclamăm faptul că, datorită modului în care (nu) au fost aduse la cunoștință publicului documentele aferente acestei etape, etapa de consultare a populației a fost viciată, prevederile art. 57 și urm. din Legea nr.350/2001 prin raportare la cele ale art.7 alin.23 și art. 431 din Legea nr.50/1991, și cele ale art. 37 din Metodologia din 30 decembrie 2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, au fost ȋncălcate. În calitate de persoane direct afectate de elaborarea PUZ menționat, considerăm că ne-a fost încălcat dreptul la informare, neavând posibilitatea să ne exprimăm punctul de vedere cu privire la continutul documentatiei propuse.
Pentru acest considerent, aprecizem ca intreaga procedura derulata de catre initiator si institutia dumneavoastra este lovita de nulitate pentru neresepctarea unor norme imperative privind protejarea intereselor persoanelor afectate de documentatia propusa.

II. Observații cu privire la documentația PUZ
Din analiza documentației PUZ propusă spre avizare, suntem ȋn măsură să formulăm următoarele observații:
1. Prin PUZ str. Stefan Holban 38A se propune extinderea profillului stradal pentru strada Ștefan Holban (segment N-S) la 2 (două) benzi de circulație. Dupa cum vom demonstra în continuare, amplasarea propusă a profillului stradal extins nu este coerentă cu situația rutieră existentă, nu ține cont de dezvoltarea ulterioară a zonei și este incompatibilă cu rețelele existente și funcționale. În plus, porpunerea de amplasare a noii trame stradale a acestei străzi aduce prejudicii majore și de neacceptat unor proprietăți private incluse în zona studiată, inclusiv a imobilului din str. Stefan Holban nr. 38 (nr cadastral 221121) aflat în proprietatea subsemnatilor, prin restrângerea posibilităților de construire semnificativ sub ceea ce se permite prin reglementările urbanistice valabile în prezent.
Lărgirea străzii Stefan Holban pe segmentul N-S este propusa a fi construita exclusiv in interiorul parcelelor de pe latura estica.
Extinderea străzii Ștefan Holban segmentul N-S la două benzi de circulație exclusiv către partea estică nu ține cont de prezența rețelelor existente de electricitate, cu stâlpii LEA 20kV amplasați în zona propusă spre lărgire. După cum se poate observa în teren, stâlpii de capăt sunt amplasați simetric față de profilul existent al străzii. La extinderea viitoare a profilului stradal trebuie să se țină cont de acest aspect, iar lărgirea trebuie sa se facă simetric pornind de la axul străzii existente.
O propunere de modernizare pe ambele laturi, pastrand axul actual al drumului, ar fi echitabilă pentru toti beneficiarii. Pentru a face posibilă extinderea viitoare a străzii si către vest, împrejmuirea existentă poate fi relocată întrucât este realizată cu structură metalică (demontabilă), iar soclul de beton se poate reconstrui fără costuri semnificative.
Prin urmare nu numai că nu se justifică extinderea străzii exclusiv către est, exclusiv in detrimentul proprietarilor imobilelor de pe această parte a străzii, dar acest lucru nu ține cont de situația rețelelor existente în amplasament.
2. In elaborarea documentației PUZ str. Stefan Holban 38A, amplasarea propusă a profillului stradal nu este coerentă cu PUZ-ul Coordonator al Sectorului 1, al cărei beneficiar ester Sectorul 1 al Municipiului București.
PUZ-ul Coordonator al Sectorului 1 este în prezent în stadiu de elaborare și studiază în ansamblu întreaga zona, ținând cont de interesul general rezultat din dezvoltarea ulterioară a zonei Holban. Astfel, în planșa „Reglementări urbanistice – zonificare funcțională” din cadrul documentației PUZ Coordonator al Sectorului 1 se poate constata amplasarea corecta a tramei stradale propuse spre extindere, cu lărgirea facută simetric pornind de la axul străzii existente. Astfel, în PUZ-ul Coordonator al Sectorului 1 se păstrează axul actual al drumului existent, iar lărgirea tramei stradale se face în mod egal și echitabil, în ambele părți ale axului stradal.
PUZ str. Stefan Holban 38A ar fi trebuit sa fie elaborat în acord cu PUZ Coordonator al Sectorului 1, întrucât acesta studiaza rețelele stradale ținând cont de întregul context zonal și integrează strada Ștefan Holban pe toată lungimea acesteia.

Prin prezenta îmi exprim dezacordul ferm cu această propunere care aduce prejudicii majore proprietății mele private.