Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB - CONSULTAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR LEGAL CONSTITUITE
Proiect de hotărâre privind modificarea art.16 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 pentru domeniul: Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor, prevăzut în anexa I la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/02.08.2021
Comentarii
elfu 2022-04-01 08:28:07
corectati va rog titlul - "Pretecția Mmediului"
Alexandru Oprița (Fundația Comunitară București) 2022-04-01 14:37:03
Recomandări pentru proiectul de Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protecția Mediului înconjurător și Animalelor

Ca urmare a punerii în dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind modificarea Art.16 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 pentru domeniul: Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor, prevăzut în anexa I la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/02.08.2021, profităm de ocazie și vă transmitem, din nou, recomandările Fundației Comunitare București pentru tot Regulamentul. Deși am discutat propunerile noastre de modificare cu ocazia a 2 consultări publice organizate de Consiliul General, nici una nu se regăsește în propunerile de modificare a Regulamentului.
Fundația Comunitară București, face aceste recomandări pe baza experienței de 10 ani în oferirea de finanțări și în lucrul cu organizații neguvernamentale și grupuri de inițiativă civică din București, timp în care am finanțat peste 600 de proiecte și burse din București și Ilfov. Suma pe care am investit-o în București, împreună cu partenerii și donatorii fundației, este de aproape 14,094 milioane de lei.

Vă transmitem următoarele observații punctuale:
Art.10 alin. 2 capitolul „Pentru domeniul protecția animalelor” propunem să se suplimenteze enumerarea cu următoarele categorii de proiecte:
- activități de susținere a biodiversității urbane (ex. păsări, polenizatori, animale sălbatice etc.);
- activități care au ca scop capturarea animalelor sălbatice rănite sau aflate în pericol de pe raza Municipiului București, îngrijirea și recuperarea lor, pentru a fi apoi eliberate în natură;
- schimbarea mentalității colective a locuitorilor Municipiului București față de animalele sălbatice care trăiesc în mediul urban (ex. lilieci, șerpi, albine etc.);

Art. 10 alin. 2 capitolul „Activități eligibile” propunem să se suplimenteze cu următoarele activități eligibile:
- efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul serviciilor ecosistemice furnizate de biodiversitatea urbană (ex: lilieci, păsări, etc.);
- efectuarea de studii, cercetări, prognoze pentru a reduce fragmentarea zonelor de biodiversitate de pe raza Municipiului București;
- măsuri pentru interconectarea zonelor de biodiversitate urbană de pe raza Municipiului București prin intermediul unor culoare verzi;
- amenajarea unor trasee verzi în parcuri și zone naturale urbane, care să faciliteze interacțiunea și educarea publicului în relație cu biodiversitatea locală;
- programe ce vor consta în acțiuni care au ca scop capturarea animalelor sălbatice rănite sau aflate în pericol de pe raza Municipiului București, îngrijirea și recuperarea lor pentru a fi apoi eliberate în natură;

Art. 16 paragraful nr. 2 propunem ca suma maximă acordată unui proiect să poată fi extinsă până la 150.000 lei, dat fiind că de acum încolo perioada de implementare a proiectelor ar trebui să fie mai mare de 2-3 luni și proiectele proiectele implementate pot avea un impact mai mare, odată cu ridicarea limitei de finanțare.

Art. 17 - Conform legii 350/2005, cofinanțarea de 10% nu este necesar să fie doar în bani, poate fi și în natură dacă se dovedește cu documente justificative. Poate fi vorba despre contravaloarea spaţiilor utilizate, ale echipamentelor de birou şi pentru evenimente, ale transportului participanţilor şi ale echipamentelor. Recomandăm introducerea unei astfel de prevederi la acest articol.

Art. 22 lit. c) și Art. 23. Vă sugerăm să luați în calcul și depunerea electronică a proiectelor pe o adresă de email a secretariatului tehnic, sub formă de arhivă parolată. Există prevederi legale de acceptare a semnăturii electronice în legea 350/2005.

Art.27. Documentația solicitanților persoane juridice - recomandăm includerea la punctul h) a actelor doveditoare pentru cofinanțarea de 10% în natură.
De asemenea, includerea faptului că se pot considera ca fiind depuse în original actele originale scanate și transmise prin email, certificate conform cu originalul și semnate electronic conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Art.28. Documentația solicitanților persoane fizice va conține următoarele acte: Documentele solicitate la punctele: e), f), h), i), k), n) sunt documente specifice persoanelor fizice autorizate, nu persoanelor fizice în general, adică persoane fizice fără scop patrimonial. Persoanele fizice autorizate sunt înregistrate la ONRC cu scopul de a desfășura activități economice permise de lege, în scopul obținerii de profit, nu în scopul desfășurării de activități nonprofit, și contravine definiției aplicanților eligibili conform legii 350/2005, Art 9. În plus, restrânge dreptul persoanelor fizice de a accesa finanțări la care Legea 350/2005 le dă dreptul.
Poate fi cerut un document/documente din care să rezulte ca persoana fizică are competența să desfășoare activități similare de natura celor care fac obiectul proiectului (de ex: diplomă/certificat profesional, apartenență la o asociație profesională de profil, scrisoare de recomandare de la un alt finanțator, etc.), care se adaugă Declarației privind capacitatea profesională. Certificatele de atestare fiscală și cazier fiscal pot fi pentru persoană fizică neautorizată.
Toate aceste acte sunt suficiente pentru etapa de conformitate administrativă/eligibilitate, iar apoi, gradul de fezabilitate și potențialul de îndeplinire a rezultatelor proiectului propus vor fi evaluate de Comisia de evaluare.
De asemenea, recomandăm includerea la punctul j) a actelor doveditoare pentru cofinanțarea de 10% în natură.

Art. 45 Recomandăm completarea articolului specificând alocarea finanțării pierdute de către solicitanții selectionați care nu se prezintă pentru semnarea contractului cu documentele necesare către următorul proiect pe clasat listă în urma evaluării, în limita bugetului total alocat pentru finanțări nerambursabile.

Art.52 și Art. 60 - Recomandăm ca ultima tranșă, plătită după verificarea raportului final, să fie de 10%. Aceștia sunt bani avansați de organizație/persoană dincolo de cofinanțarea de încă 10%. Dacă se dorește deschiderea accesului la finanțare și către organizații mai mici sau cetățeni, costul pe care trebuie să-l pună din propriile lichidități este de 30% din proiect.

Art.58 - documentele de raportare pot fi depuse și electronic, cu respectarea legislației privind semnătura electronică.
Anexa 11, punctele 9 și 11 - documentele de raportare pot fi depuse și electronic, cu respectarea legislației privind semnătura electronică.
Anexa 11, punctul 16: Documente justificative
- recomandăm comprimarea a 3 documente într-unul singur: referat privind necesitatea efectuării închirierii strict pentru proiect; notă justificativă privind determinarea valorii estimate; caiet de sarcini / specificaţii tehnice - după caz - toate pot fi comprimate într-un referat de necesitate care cuprinde specificațiile tehnice și exprimă și o valoare estimată a serviciului de care este nevoie;
- recomandăm eliminarea vizei băncii de pe extrasul de cont, cerut ca document justificativ. Majoritatea băncilor nu mai dau așa ceva.
- recomandăm eliminarea vizei băncii de pe ordinele de plată. Nu cred că mai există bănci care să nu aibă aplicații de banking online din care se descarcă practic OP-urile.

Vă mulțumim!